Sunrider cycles  
  HOME   |  DER SUNRIDER   |  KONTAKT   |  HÄNDLER   |  NACHRICHTEN   |  PROJECTS Nederlands Deutsch English
   

Disclaimer

Sunrider Cycles zet zich in om ervoor te zorgen dat de informatie op de site juist en up to date is. Fouten en/of onvolledigheden zijn echter niet uit te sluiten en de bezoeker dient niet zondermeer uit te gaan van de juistheid van de informatie. Foto's en/of afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Omdat wij voortdurend aan de verdere ontwikkeling werken, vragen we uw begrip voor het recht dat wij ons voorhouden om elk moment de vorm, de uitvoering en de techniek van onze producten te wijzigen. Daarom kunnen geen aanspraken gemaakt worden die gebaseerd zijn op gegevens of afbeeldingen getoond op deze website.

Sunrider Cycles heeft geen invloed op de wijze waarop de bezoeker informatie van deze site gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade voortvloeiend uit of verband houdende met de informatie die op deze site wordt gegeven.

Op het materiaal dat op deze site te vinden is rusten rechten van intellectuele eigendom.

Algemene voorwaarden Sunrider Cycles.

1. Algemeen
Onder Sunrider Cycles wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Sunrider Cycles gevestigd Industriestraat 3B te IJmuiden.

2. Algemeen / toepassing
2.1 Toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Sunrider Cycles als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.
2.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

3. Aanbiedingen / totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Sunrider Cycles zijn vrijblijvend.
3.2 Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

4. Aanvulling overeenkomst
Sunrider Cycles zal op verzoek van de wederpartij alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht een meerprijs in rekening te brengen.

5. Prijzen
Alle prijzen zijn af fabriek/magazijn en exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.

6. Aflevering / levertijd
6.1 Met Sunrider Cycles overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
6.2 Leveringen geschieden af fabriek/magazijn. Bij overige leveringen bepaalt Sunrider Cycles de wijze van vervoer en de verzekering tijdens het vervoer. Beide worden doorberekend aan de wederpartij, echter niet in het onder 6.4 genoemde geval.
6.3 Aan Sunrider Cycles onbekende wederpartijen wordt uitsluitend onder rembours geleverd.
6.4 Eventuele retourzendingen dienen onder schriftelijke opgaaf van redenen uitsluitend franco aan magazijn te geschieden.

7. Betaling
7.1 Betalingen dienen, tenzij anders aangegeven uitsluitend contant bij aflevering te geschieden. Sunrider Cycles is gerechtigd tot het verzoeken van een aanbetaling bij de tot standkoming van een overeenkomst.
7.2 In geval van niet tijdige betaling is de wederpartij een rente verschuldigd ten bedrage van het promessedisconto van de Nederlandse Orde van Advocaten.
7.3 Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de wederpartij.
7.4 De wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

8. Eigendomsvoorbehoud
Sunrider Cycles behoudt zich de eigendom van door hem geleverde of te leveren zaken voor, totdat intergraal aan hem voldaan zullen zijn:
A) de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden;
B) vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij en de nakoming van zodanige overeenkomst(en); Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.

9. Zekerheid
9.1 Indien er goede grond bestaat dat de wederpartij zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van Sunrider Cycles terstond genoegzame een de door Sunrider Cycles gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet voldaan heeft, is Sunrider Cycles gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
9.2 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.

10. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
10.1 De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan de wederpartij daarop geen beroep meer doen, indien zij Sunrider Cycles daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.
10.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één (1) jaar na aflevering.
10.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Sunrider Cycles te zijner keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.
10.3 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten.

11. Getallen, Maten, Gewichten en verdere gegevens
11.1 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.
11.2 De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

12. Ontbinding / bevrijding
12.1 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, is Sunrider Cycles ter zijner keuze gerechtigd, zonder enige verplichtingen tot schadevergoeding en onverminderd de hem verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Sunrider Cycles is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.
12.2 Indien de behoorlijke nakoming door Sunrider Cycles ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Sunrider Cycles komen, heeft Sunrider Cycles het recht de overeenkomst te ontbinden.
12.3 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van Sunrider Cycles komen zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Sunrider Cycles bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Sunrider Cycles bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; uitoefening door een derde jegens de wederpartij van één of meer rechten, ter zake van een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van een tussen de wederpartij en die derde met betrekking tot de door Sunrider Cycles geleverde zaken gesloten overeenkomst; werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in- , uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging. 12.4 Indien de wederpartij, nadat Sunrider Cycles hem daartoe een termijn van veertien dagen heeft gesteld, niet aan aflevering meewerkt, is Sunrider Cycles van haar verbintenissen bevrijd.

13. Vrijwaring
De wederpartij zal Sunrider Cycles vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd, terzake van schade en/of verlies, welke voor deze derde in verband met de door Sunrider Cycles geleverde zaken mocht ontstaan, voorzover dergelijke aanspraken leiden tot een grotere aansprakelijkheid van Sunrider Cycles dan die welke zij op grond van art. 13 ten opzichte van de wederpartij zou hebben.

14. Toepasselijk recht/bevoegd recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Sunrider Cycles en de wederpartij is Nederlandse recht van toepassing.

15. Conversie
Indien en voorzover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enig bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

16. Nederlandse tekst prevaleert
De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Garantie
Alle Sunrider Cycles fietsen (velomobielen) worden uitsluitend verkocht via ons netwerk van geautoriseerde dealers, die we een professionele assemblage van en service voor jouw fiets (velomobiel) toevertrouwen. Sunrider Cycles geeft een garantie tegen eventuele materiaal- of constructiefouten aan uw voertuig op de volgende voorwaarden.

Garantieperiode
De volgende garantiebepalingen vormen een aanvulling op uw geldende wettelijke rechten. Sunrider Cycles geeft 2 jaar garantie op onderdelen voor zover deze niet aan normale slijtage onderhevig zijn.

Wanneer geldt de garantie?
· Alleen de eerste eigenaar heeft recht op garantie; de garantie is dus niet overdraagbaar.
· U kunt alleen aanspraak maken op garantie indien u een duidelijk ingevuld en afgetekend garantiebewijs of de aankoopbon hebt.

Wanneer wordt de garantie niet verleend?
Garantie wordt niet verleend indien:
· Het voertuig oneigenlijk of onzorgvuldig is gebruikt of beschadigd is door een verkeersongeval of valpartij.
· De schade te wijten is aan normale slijtage van onderdelen zoals banden, ketting, tandwielen, kabels, lagers, remblokjes etc.
· Het voertuig onvoldoende onderhouden is, d.w.z. niet zoals aangegeven in het meegeleverde instructieboekje.
· Reparaties niet door een Sunrider Cycles leverancier wordt uitgevoerd.
· Voor reparaties niet-originele onderdelen zijn gebruikt of indien die onjuist gemonteerd zijn.
· De constructie gewijzigd is.
· Het voertuig voor verhuur is gebruikt.
· Roestvorming ontstaan is op gelakte, verchroomde en aluminium onderdelen van het voertuig omdat het voertuig niet regelmatig is onderhouden of schoongemaakt.

Wat is het onderwerp garantie?
De garantie is nadrukkelijk beperkt tot de reparatie of vervanging van een defect onderdeel en vormt de enige mogelijkheid tot verhaal. Deze garantie gaat in op de aankoopdatum, geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar en kan niet worden overgedragen. Sunrider Cycles is niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade.
· Alleen defecte onderdelen die aan een Sunrider Cycles dealer ter beoordeling worden getoond of aan een Sunrider Cycles dealer worden opgestuurd, maken deel uit van de garantie.
· Voor zover wettelijk toegestaan is vergoeding van lichamelijk letsel of schade aan andere goederen dan (originele onderdelen van) het Sunrider Cycles-voertuig uitgesloten.
· Het arbeidsloon voor de- en montage van de voertuig behoort niet tot de garantie en is voor rekening van de eigenaar.
· Transportkosten voor de- en montage van het voertuig of van onderdelen behoren niet tot de garantie en zijn voor rekening van de eigenaar.

Wettelijke eisen met betrekking tot het gebruik van uw voertuig.
Voor het wettelijk gebruik van uw voertuig gelden wettelijke voorschriften die per land kunnen verschillen. Stelt u zich vooraf goed op de hoogte van de in uw land geldende voorschriften. Voor meer informatie kunt u zich altijd tot uw leverancier wenden.


Velomobiel | Overdekte driewiel ligfiets | | Disclaimer